დანაზოგი

დანაზოგი

კომპანიას შეუძლია იურიდიული პირებისაგან მიიღოს სესხი ლარსა და დოლარში შემდეგი პირობებით:

ვადიანი - 6 თვე

სარგებელი ყოველთვიურად: USD - 4.5% (ეფექტური 5.64%), GEL - 11.50% (ეფექტური 12.13%)
სარგებელი პერიოდის ბოლოს: USD - 5% (ეფექტური 6.17%), GEL - 12% (ეფექტური 12.68%) 
მინიმალური თანხა: 100 000 ლარი/40 000$

ვადიანი - 12 თვე

სარგებელი ყოველთვიურად: USD - 5.5% (ეფექტური 6.7%), GEL - 13.50% (ეფექტური 14.37%)
სარგებელი პერიოდის ბოლოს: USD - 6% (ეფექტური 7.23%), GEL - 14% (ეფექტური 14.93%) 
მინიმალური თანხა: 100 000 ლარი/40 000$

ვადიანი ტიპის დანაზოგის შემთხვევაში გამსესხებლის მიერ ვადამდე სესხის თანხის ადრე მოთხოვნის შემთხვევაში, გამსესხებელს დაერიცხება ხელშეკრულებით განსაზღვრული სარგებლის ნახევარი. 


შემნახველი 

სარგებელი ყოველთვიურად: USD - 3% (ეფექტური 3.5%), GEL - 9% (ეფექტური 8%) 
მინიმალური თანხა: 100 000 ლარი/40 000$


შპს მისო სმარტ ფინანსი არ არის ლიცენზირებული ბანკი და ბანკისგან განხვავებით მასზე ვრცელდება მსუბუქი ზედამხედველობის რეჟიმი. ფინანსური ინსტიტუტის გაკოტრების შემთხვევაში თქვენ შესაძლოა ვერ დაიბრუნთ თქვენი თანხა.ბანკებისგან განსხვავებით თქვენი შენატანის დაკარგვის რისკის შემცირებას ცდილობს მხოლოდ ფინანსური ინსტიტუტი. აღნიშნული გამჟღავნების ტექსტის მიზანია გაცნობოთ, რომ ამ ფინანსურ ინსტიტუტში სახსრების განთავსებასთან დაკავშირებული რისკების იდენტიფიცირების მიზნით ფინანსური ინსტიტუტის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ, ასევე ნებისმიერი სხვა საჭირო ინფორმაციის მოძიება თქვენი პასუხისმგებლობაა. 
 
ფინანსური ინსტიტუტის ფინანსური დოკუმენტების შესახებ ინფორმაციის მოძიება შესაძლებელია საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ–გვერდზე https://www.nbg.gov.ge აღნიშნული გამჟღავნების ტექსტი გამცნობთ არსებული რისკების შესახებ, თუმცა ის არ მოიცავს ყველა დაკავშირებულ რისკს. ხელმოწერით თქვენ ადასტურებთ, რომ აცნობიერებთ შპს მისო სმარტ ფინანსში სახსრების განთავსებასთან დაკავშირებულ რისკებს.